പൂക്കോട് തടാകo വയനാട്

ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റിനെ പിന്നിലാക്കി വയനാടൻ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് പൂക്കോട് തടാകം. ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം 4…